2018

2018 Season Log & Results

Leg 2

3 Maart – Vaal River

Leg 3

7 April – Nooitgedacht Dam

Leg 4

5 May – De Hoop Dam

Leg 5

2 June – Bronkhorstspruit Dam

Leg 6

7 July – Rust de Winter Dam

Leg 7

4 August – Loskop Dam

Leg 8

1 September – Kwena Dam

Final
6 & 7 October – De Hoop Dam

 

Super Final Qualifiers

Back to top