2017

2017 Current

2017 Season Log & Results

2017 SABAA Team Tournament Trail Qualifiers

Final

7 & 8 October – Heyshope Dam

Log

Leg 8

9 September – De Hoop Dam

Leg 7

5 August – Loskop Dam

Leg 6

1 July – Witbank Dam

Leg 5

3 June – Vaal River

Leg 4

13 May – De Hoop Dam

Leg 3

1 April – Nooitgedacht Dam

Leg 2

4 March – Bronkhorstspruit Dam

Leg 1

4 February – Witbank Dam

Back to top